Helaas komt discriminatie op de werkvloer regelmatig voor. In 2018 gaf 6% van de Nederlanders aan in het afgelopen jaar gediscrimineerd te zijn op het werk (bron: Arbobalans, 2018, p. 37.). Discriminatie kan leiden tot klachten zoals hoofd- en buikpijn, slaapproblemen en zelfs tot een burn-out of depressie. In de laatste jaren is het aantal werknemers dat op psychische gronden (langdurig) arbeidsongeschikt is geraakt sterk toegenomen. Dit leidt ertoe dat de werkgever steeds vaker aansprakelijk wordt gesteld voor het ontstaan van het psychisch letsel. Maar hoe zit dat dan precies met de werkgeversaansprakelijkheid bij discriminatie op de werkvloer?

Zorgplicht werkgever

Op de werkgever rust een vergaande zorgplicht om ervoor te zorgen dat een werknemer tijdens het werk geen schade oploopt (artikel 7:658 BW). Zo is de werkgever verplicht om de veiligheid en (mentale) gezondheid van zijn werknemer te beschermen. Dit houdt in dat de werkgever hiervoor redelijke maatregelen dient te treffen. Daarnaast is specifiek in de Arbowet opgenomen dat de werkgever verplicht is om discriminatie te bestrijden. Als werknemer heb je dus recht op een werkvloer zonder discriminatie. Als de werkgever niet voldoende maatregelen treft om discriminatie en de hieruit ontstane gezondheidsschade te voorkomen, dan is de werkgever verplicht om de werknemer een schadevergoeding te betalen. Het gaat hierbij om zowel materiële als immateriële schade. Indien iemand langdurig arbeidsongeschikt raakt, kan de schadevergoeding flink oplopen.

Wat te doen bij discriminatie?

Het is belangrijk om eerst met uw leidinggevende in gesprek te gaan over de discriminatie. U doet er goed aan om ook schriftelijk een klacht in te dienen. Op die manier kunt u aantonen dat er sprake is van discriminatie op de werkvloer en dat u uw werkgever hiervan op de hoogte heeft gesteld. Het is vervolgens aan de werkgever om actie te ondernemen. Denk hierbij aan het aanspreken van de daders op hun gedrag, het instellen van een klachtencommissie of aanwijzen van een vertrouwenspersoon of het invoeren van een zero-tolerance beleid op het gebied van discriminatie. Ook dient de werkgever uw klacht zorgvuldig te behandelen. Doet hij het voorgaande niet of onvoldoende? Dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen omdat hij zijn wettelijke zorgplicht niet nakomt. Daarnaast doet u er verstandig aan om de ontstane klachten met uw huisarts te bespreken. U dient namelijk als werknemer aan te tonen dat er psychisch letsel is ontstaan als gevolg van discriminatie op de werkvloer.

Kampt u zelf met klachten als gevolg van discriminatie op de werkvloer? Neem dan vrijblijvend contact op met onze juristen en advocaten. Wij helpen u graag met het verhalen van een schadevergoeding bij uw werkgever.

Contact opnemen