Onrechtmatige daad

Om vast te stellen of u recht heeft op een schadevergoeding moet er sprake zijn geweest van een onrechtmatige daad. In het Burgerlijk Wetboek wordt een onrechtmatige daad in drie delen als volgt beschreven:

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Voordat iemand verplicht is de aangedane schade te vergoeden zullen er vijf verschillende eisen moeten worden voldaan; onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. In dit artikel geven we u een zo goed mogelijk inzicht in de beoordeling van deze onderdelen.

Heeft u hulp nodig bij het bepalen van de daad maar weet u niet waar te beginnen? Neem contact op met Zuid Letselschade om uw mogelijkheden in gang te zetten.

Neem contact op

Onrechtmatigheid

Onrechtmatigheid is volgens de wet een daad die inbreuk doet op een recht, een daad die in strijd is met de wettelijke plicht of de ongeschreven wetten in onze maatschappij. In een aantal gevallen is zo’n actie gerechtvaardigd. Wanneer de bedoeling goed is maar je iets doet dat eigenlijk niet mag. Zoals het intikken van een ruit om iemand te redden bij brand.

Toerekenbaarheid

Wanneer een daad onrechtmatig is verklaard zal er worden gekeken naar de toerekenbaarheid. De daad moet namelijk aan de dader kunnen worden toegerekend. Dit is het geval wanneer de dader de daad schuld is.

Schade

Er dient sprake te zijn van schade in welke vorm dan ook om recht te hebben op een schadevergoeding. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade.

Causaliteit

Causaliteit betreft het verband tussen de onrechtmatige daad en de schade, ook wel de oorzaak en het gevolg. Wanneer dit verband kan worden aangetoond zal er worden gekeken naar de schade die te verwijten valt aan de onrechtmatige daad. Dit gedeelte zal vervolgens voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Relativiteit

Als laatste wordt er naar de relativiteit gekeken. Dit wil zeggen dat de norm die door de dader is overtreden moet zijn geschreven om een bepaald belang te beschermen. Laten we dit in een praktisch voorbeeld uitwerken. Een man loost afval in de natuur. Hierdoor neemt het toerisme af en is er schade voelbaar voor de horeca. Het verbod op het lozen van afval in de natuur is er ter bescherming van het milieu, niet ter bescherming van de omzet van de horeca. In dit geval is er wel sprake van een onrechtmatige daad maar zal er geen schadevergoeding zijn.